Τρακαρισμένα αυτοκίνητα

Aγοράζουμε τρακαρισμένα αυτοκίνητα, περισσότερο τα καινούργια μοντελα για ανακύκλωση [διάλυση].
πρώτα βλέπουμε την κατάσταση του αυτοκινήτου και μετά κάνουμε προσφορά για την αγορά του. Αφού το αγοράσουμε κάνουμε όλη την διαδικασία της οριστικής διαγραφής στην δ/νση μεταφορών ώστε να διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα. Αυτή την διαδικασία μπορούν να την κάνουν μόνο αδειοδοτημένες μονάδες συμβεβλημένες με εδοε.
κατά την παραλαβή στην μονάδα εκδίδεται βεβαίωση παραλαβής και κατόπιν το πιστοποιητικό καταστροφής. καταθέτουμε όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αυτ/του στην δ/νση μεταφορών για την διαγραφή του.
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας , το πιστοποιητικό καταστροφής αποστέλλεται ταχυδρομικά στον ιδιοκτήτη και στην αντίστοιχη δ.ο.υ.
πέρα από τα τρακαρισμένα παραλαμβάνουμε και όλα τα παλιά οχήματα προς απόσυρση-διάλυση